Právne asistenčné služby

Súbor asistenčných služieb právnej asistencie Vám pomôže riešiť vzniknuté nepríjemné náhodné životné SITUÁCIE s ktorými si neviete rady a takisto Vám poradí ako odstrániť alebo aspoň zmierniť ich nepriaznivé dôsledky.

Právne asistenčné služby zahŕňajú:

Právnu asistenciu

 • Správne konanie po dopravnej nehode
 • Trestné konanie po dopravnej nehode vozidla
 • Administratívne alebo trestné konanie v súvislosti s prevádzkou vozidla
 • Nárok na náhradu škody vzniknutej na vozidle
 • STK – spor v súvislosti s kontrolou vozidla
 • Spor z iného poistenia vozidla
 • Spor o náhradu škody
 • Spotrebiteľské spory týkajúce sa vybavenia domácnosti
 • Spory týkajúce sa nájemných a podnájemných zmluv
 • Spory s dodavateľmi služieb (energie, upratovanie, …)
 • Susedské spory
 • Spory týkajúce sa výpovedi z nájmu bytu alebo nebytových priestorov
 • Rozvodové konania a exekúcie

Právne informácie – telefonická služba

 • Legislatíva a postup rokovania pri styku s inštitúciami
 • Informácie o legislatíve a postupoch danej oblasti
 • Informácie o občan vs. súd
 • Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami

Právny informačný servis

 • Informácie, legislatíva, postup rokovania a spôsoby riešenia pri exekúcii *
 • Informácie, legislatíva, postup rokovania a spôsoby riešenia pohľadávok vr. postúpenia pohľadávok *
 • Informácie, legislatíva a postup rokovania v rámci dedičského konania *
 • Informácie, legislatíva a postup rokovania v prípade osobného bankrotu *
 • Informácie, legislatíva, postup rokovania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania *
 • Prevedenie monitoring záväzku u bankových a nebankových inštitúcií a ostatných subjektov *
 • Informácie, legislatíva a postup pri žiadostiach *

* jedná sa iba o právny informačný servis, v uvedených bodoch nemožno poskytnúť advokátske služby!

Právne administratívna asistencia

 • Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešenia
 • Zaistenie potrebných formulárov, dokumentov alebo potvrdení
 • Zabezpečenie znaleckého posudku
 • Zaistenie právneho zastúpenia
 • Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
 • Vyhľadanie vzoru právneho dokumentu, zmluvy alebo podania a dodanie klientovi

Právna asistencia zahŕňa poskytnutie všeobecných právnych informácií alebo kontaktu na advokáta.

Právne konzultácie ZADARMO do dohodnutého limitu.

Pomáhame poškodeným po dopravnej nehode mimosúdne získať oprávnené nároky

 • Bolestné.
 • Sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • Nemajetková ujma.
 • Náhradu škody z poistného plnenia voči tretím osobám.
 • Náhrada nákladov vynaložených na liečenie.
 • Náhrada cestovných nákladov.
 • Strata na zárobku.
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom.
 • Vecná škoda.
 • Náhrada za nákup zdravotníckeho materiálu.
 • Náhrada za rehabilitačnú a kúpeľnú starostlivosť.
 • Náhrada za nákup ortopedických a protetických pomôcok.

Kto má na ne nárok:

 • Vodiči motorových vozidiel.

 • Spolujazdci vo vozidle.

 • Motocyklisti.

 • Cyklisti.

 • Chodci.

 • Pozostalí príbuzní po obetiach dopravných nehôd.

 • Aj klienti poisťovňou už odškodnený – poškodený.