Cenník mediácie JUD. Ján Michňák

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Manuál platieb uvedený nižšie nemá charakter záväzného predpisu pre našich členov (cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie). Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení. Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne. Tu nájdete odporúčané ceny Slovenskej komory mediátorov pre svojich členov za výkon mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. Tento cenník si tiež môžete prevziať tu.

Mediácia v občianskych sporoch

(susedské spory, BSM, škody na majetku, zdravý po škodovej udalosti, dopravnej nehode ………….,)

uplatnení nároku po dopravnej nehode a pracovných úrazoch 10 – 30 % z hodnoty

nemajetkové občianske spory: všetko

30€/hodinu

majetkové občianske spory: do 1.650,0 €, alebo ak majetková nie je známa

60 €/hodinu

viac ako 1.650,0€

90 €/hodinu

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby – podnikatelia

60 €/hodinu

právnické osoby – podnikatelia

120 €/hodinu

majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

od 3.300 do 6.600 €

330 € + 10% z hodn. nad 3.300 € max.330 €

10 % z hodnoty

od 6.600 do 16.600 €

660 €+ 7% z hodn. nad 6.600 € max. 700 €

7% z hodnoty

od 16.600 do 33.200 €

1.360 €+ 5% z hodn. nad 16.600 € max. 830 €

5% z hodnoty

od 33.200 do 66.400 €

2.190 € + 2% z hodn. nad 33.200 € max.660 €

2% z hodnoty

viac ako 66.400 €

2.850€ + 1% z hodn. nad 66.400 €

1% z hodnoty

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

nemajetkové a pracovnoprávne spory: všetko

30€/hodinu

majetkové spory v štátnom sektore:

do 3.300 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

30 €/hod.

od 3.300 do 6.600 €

260 € + 8% z hodn. nad 3.300 € max.260 €

8 % z hodnoty

od 6.600 do 16.600 €

520 € + 5 % z hodn. nad 6.600 € max.490 €

5% z hodnoty

od 16.600 do 33.200 €

1.010 €+ 3% z hodn. nad 16.600 € max. 500 €

3% z hodnoty

od 33.200 do 66.400 €

1.510 € + 2% z hodn. nad 33.200 € max. 660 €

2% z hodnoty

viac ako 66.400 €

2.170 €+ 1% z hodn. nad 66.400 €

1% z hodnoty

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ako 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Iné odporúčania:

  • K cenám sa neúčtuje DPH ,

  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,

  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou,

  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,

  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.

Dokumenty na stiahnutie

pravna-pomoc-poskodenym_navrh
pravna-pomoc-poskodenym_splnomocnenie
pravna-pomoc-poskodenym_stanovy