SPOLUPRÁCA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Ernest Vokal, JUDr. Zdeňka Vokalová – Prešov

Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD. – Piešťany

PREČO STRÁCAŤ ČAS AJ PENIAZE, KEĎ SA MÔŽETE DOHODNÚŤ?

POMÁHAME POŠKODENÝM PO DOPRAVNÝCH NEHODÁCH.

MEDÁCIA

Moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov, neformálny, dobrovoľný, pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy, šetrí čas a peniaze. Vedená osobou odborne spôsobilou, ktorá ochotne, nezaujato a nestranne vypočuje strany konfliktu a pomáha dosiahnuť dohodu zúčastnených strán.

Mimosúdne urovnanie sporu, ktoré sa vzťahuje na spory, vznikajúce z občianskoprávnych vzťahov : susedské spory, BSM, škody na majetku, zdravý po škodovej udalosti, dopravnej nehode …………., rodinnoprávnych vzťahov : rodičovské práva a povinnosti, úprava práv rodičov po rozvode, výživné ………., obchodných záväzkových vzťahov : reklamácie, zmluvy, záväzky ………… a pracovnoprávnych vzťahov : pracovnoprávne vzťahy, nevyplatenie mzdy , odstupného, odchodného, mobbing/šikanovanie/ na pracovisku …………… .

Garantuje vrátenie súdneho poplatku ak sporové strany ukončia mediáciu schválením zmieru : do za začiatku pojednávania vo veci samej 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov, po začatí pojednávania vo veci samej 50 % zo zaplatených poplatkov, ak vyriešia len časť sporu v zmierovacom konaní 30% zo zaplatených poplatkoch v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku a pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší.