Ste klientom nebankových spoločnosti, mali ste nečakané výdavky, alebo ste prišli o prácu?

Našli ste si v schránke výzvu alebo upomienku?

Povedzte STOP a obráťte sa na Nás, my sa bezplatne postaráme o: podrobnú analýzu Vašich zmlúv, uznaní dlhov, zrážok zo mzdy, exekúcií, prípadne splátkových kalendárov, preveríme opodstatnenie nárokov Vašich veriteľov. Neriešte vzniknutú situáciu ďalšími pôžičkami určenými na splátky starých dlhov, pokiaľ ste neskúsili oddlženie.
Pôžičky na vyplatenie dlhov, by mali byť až posledným riešením.

Zobrali ste si úver z nebankovej spoločnosti a jeho splácanie Vám prerástlo cez hlavu? Nebankové spoločnosti od Vás teraz požaduje zaplatenie dlžnej sumy súdnou cestou, rozhodcovským súdom alebo prostredníctvom výmahačskej spoločnosti ? O svoje práva môže každý spotrebiteľ po novom na súde bojovať efektívnejšie. Po dlhých rokoch sa zákon č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok v roku 2016 stal minulosťou a na jeho miesto nastúpila nová právna úprava Civilný sporový poriadok, ktorý prináša modernejšiu úpravu postavenia a práv spotrebiteľa v súdnom spore. Mení sa doterajšie chápanie zásady rovnosti strán, keďže podľa nových pravidiel má spotrebiteľ status slabšej strany sporu. Cieľom takejto úpravy je zabezpečenie vyššej ochrany spotrebiteľa.

Mohlo by vás zaujímať: Protizákonný postup nebankových spoločností

Súd pri spotrebiteľských sporoch už nie je viazaný zásadou koncentrácie. Spotrebiteľ tak môže uviesť všetky skutočnosti a predložiť dôkazy na podporu svojich tvrdení až do vyhlásenia rozsudku vo veci (t.j. nebude časovo limitovaný, ako iný účastníci sporu). Súd sa tiež už nebude musieť spoliehať na to, že slabšia strana v konaní predloží na podporu svojich tvrdení všetky dôkazy. Po novom totiž môže súd prebrať dôkaznú iniciatívu za spotrebiteľa na seba. Civilný sporový poriadok teda prináša do spotrebiteľských sporov veľa noviniek a väčšiu ochranu spotrebiteľových práv. Uvedené zmeny jednoznačne hodnotíme kladne. V dôsledku novej právnej úpravy sa ešte výraznejšie posilní pozícia slabších subjektov – spotrebiteľov. Ak ste zmluvu / o úvere, revolvingovom úvere, pôžičke/ uzatvorili medzi rokmi 2005 – 2015, je pravdepodobné, že zmluva obsahuje nezákonné podmienky /ale aj zmluvy uzatvárané v súčasnosti/. To znamená, že po bezplatnej analýze Vám zabezpečíme právnu asistenciu, podanie žaloby na miestne príslušný súd a následne vrátenie peňazí alebo zníženie výšky Vášho dlhu. Ako poškodený spotrebiteľ ste oslobodený od platenia súdnych poplatkov. V dôsledku nezákonnosti zmluvy/neuvedenie presnej doby ukončenia zmluvy, nepravdivý údaj o úrokoch a RPMN, atď./ dlžník nemusí uhradiť veriteľovi nič iné ako istinu – teda pôžička je bezúročná a bez poplatkov a reálne sa znižuje celková suma na vyplatenie veriteľovi o desiatky percent. Ak už pôžička bola vyplatená (celá alebo jej veľká časť), nastupuje povinnosť nebankovej spoločnosti časť prijatých peňazí vrátiť späť na účet klienta (a to aj v prípade, ak k zaplateniu prišlo až 10 rokov dozadu).

Z tohto dôvodu sa nenechávajte okrádať , kontaktujte Nás , alebo iné spoločnosti , ktoré sa zaoberajú pomocou poškodeným klientom nebankových spoločnosti.