Mediácia – moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov, neformálny, dobrovoľný, pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy, šetrí čas a peniaze. Vedená osobou odborne   spôsobilou, ktorá ochotne, nezaujato a nestranne vypočuje strany konfliktu a pomáha  dosiahnuť dohodu zúčastnených strán. Mediácia –  mimosúdne urovnanie sporu, ktoré sa vzťahuje na spory,   vznikajúce z  občianskoprávnych vzťahov : susedské spory, BSM, škody na majetku, zdravý po škodovej udalosti, dopravnej nehode ………….,    rodinnoprávnych vzťahov : rodičovské práva a povinnosti, úprava práv rodičov po rozvode, výživné ……….,   obchodných záväzkových vzťahov : reklamácie, zmluvy, záväzky …………  a pracovnoprávnych vzťahov : pracovnoprávne vzťahy, nevyplatenie mzdy , odstupného, odchodného, mobbing/šikanovanie/ na pracovisku …………… .

Mediácia  garantuje vrátenie súdneho poplatku ak sporové strany ukončia mediáciu schválením zmieru : do za  začiatku pojednávania vo veci samej 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov, po začatí pojednávania vo veci samej 50 % zo zaplatených poplatkov, ak vyriešia len časť sporu v zmierovacom konaní 30% zo zaplatených poplatkoch v konaní podľa tretej časti  Občianskeho súdneho poriadku a pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší.