skyscraper

Oprávnené nároky po dopravnej nehode.

Ako právnik a mediátor zapísaný v zozname mediátorov MS SR sa špecializujem na poskytovanie komplexných právnych a poradenských služieb klientom v procese získavania oprávnených nárokov po dopravných nehodách, pracovných úrazoch alebo škodách spôsobených nesprávnym postupom zdravotníckych zariadení. Dopravné nehody sa stali bohužiaľ každodennými udalosťami, ktoré vedú ku škode na majetku, zdravý ale aj životoch. Škody na majetku si dokáže bežný človek uplatniť priamo s poisťovňou. Dopravné nehody, ktorých následok je poškodenie zdravia/ ľahké, ťažké/, prípadne vedú až k smrti účastníkov, si vyžadujú pomoc skúseného právnika, ktorý za Vás dokáže riadne a včas uplatniť všetky vaše oprávnené nároky.

Právna pomoc súvisiace s uplatnením oprávnených nárokov je u nás poskytovaná bez priamych nákladov klienta/ žiadne poplatky, zálohy /. Odmena za právnu pomoc je výsledkom dohody a až z priznaných a uhradených oprávnených nárokov, pričom je závislá od výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané oprávnené nároky boli čo najvyššie. Pokiaľ k plneniu nedôjde, klient nehradí žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli.
Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali oprávnené nároky, ktoré im skutočne prináležia. Našou profesionálnou prácou dokážeme ušetriť našim klientom mnoho komplikácií a času, ktoré môžu využiť na liečbu, rehabilitáciu po zraneniach, prípadne na návrat do spoločenského života a to všetko pri maximálnom možnom uspokojení ich oprávnených nárokov na odškodnenie.